Capercaillie - Aignish текст песни

Текст
An ciaradh m'fheasgair 's mo bheath' air claoidh
Mo rosg air dunadh 's a' bhas gun chli.
Stiuir cu
s' an lar leam gu Eilean ciatach
Gu Aignish sgiamhach far an d'a
aich mi.
An sin gun cairich sibh mi 'san fhod
A measg mo chairdean 's mo shinnsrean coir,
Ri tonnan ba
r-gheal a' bualadh traghad
'S ri machair Aignish nan laoigh 's nam bo.

Текст песни Capercaillie - Aignish Aignish
Рейтинг 4.7 из 5 звезд - 85 оценок
Исполнитель: Capercaillie

Поделись с друзьями